EINKAUFSKORBPraha

Praha
Praha 9 – Vysoèany
Èerpadlová 536/4
190 00 Praha 9
Tel.: +420 284 011 699
Fax: +420 284 011 691
E-mail: praha@jakub.cz
Praha
Na Maninách 17a
170 00 Praha 7

Offnungszeit:
Mo - Di 7 - 18
Fr 7 - 16
Tel.: +420 242 425 250
+420 242 425 233
Fax: 266 712 654
E-mail: elkas@elkas.cz
Internet: www.elkas.cz
Poznámka: (July, August Mo - Fr 7 - 16)